پرسش جدید
1. آیا داروهای شرکت یاس دارو در تمامی داروخانه های سطح کشور قابل دسترسی است؟ 
2. آیادر شربت هانی تیم از عسل طبیعی استفاده شده است؟